Statement

CHIN FARMER NETWORK

( C . F . N )

CHINLAND

 

အစုိးရ စစ္တပ္မွ ခ်င္းေတာင္သူမ်ား မတရား ႏွိပ္စက္မႈအေပၚ ခ်င္းေတာင္သူမ်ားကြန္ယက္၏

ထုတ္ျပန္ေက်ညာခ်က္

 

၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂၉)ရက္

 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ၂၉ရက္ေန႔တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းပလက္၀ၿမဳိ႕နယ္၊ကုန္ျပင္ေက်းရြာမွ ေတာင္သူမ်ားသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခမရ (၃၄၄) မွ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ကာ ေတာင္ယာတဲႏွစ္လုံးကုိ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ေတာင္ယာစပါးမ်ား ရိတ္သိမ္းခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္း၊ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေႏွာင့္ယွက္ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံသုိ႔ ေတာင္သူ(၆)ဦး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာခဲ့သည္ကုိ သက္ဆုိင္ရာမွ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ မရွိျခင္းသည္ ခ်င္းျပည္ရွိေတာင္သူမ်ား၏ ဘ၀လုံၿခဳံမႈမရွိျခင္းကုိ ျပသေနပါသည္။

 

စက္တင္ဘာလ(၂၁)ရက္ေန႔တြင္ ဗ်ဴဟာမွဴး ဗုိလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ေက်ာ္၀င္းဦးေဆာင္သည့္ထရြန္အုိင္အေျခစုိက္ စစ္တပ္မ်ားသည္ ကုန္ျပင္ရြာသုိ႕ ေရာက္လာၿပီး ေတာင္သူမ်ားအား စစ္တပ္မွ ဖမ္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ရုိက္ႏွက္ျခင္း ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈတစ္စုံတရာ မွ်မျပဳလုပ္ေၾကာင္း အတင္းအဓမၼ လက္မွတ္ေရးထုိးခုိင္းသည့္လုပ္ရပ္အေပၚ ခ်င္းေတာင္သူမ်ားကြန္ယက္မွ အျပင္းအထန္ ရႈတ္ခ်သည္။

 

အဆုိပါျဖစ္ရပ္သည္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္သား(၃)ဦးကုိ ေဒသခံခူမီးရုိးရာေကာက္သစ္စားပြဲသုိ႔ လက္ခံေကြ်းေမြးထားျခင္းေၾကာင့္ျမန္မာ တပ္မေတာ္ဖက္မွ ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ားအေပၚ ႏွိပ္စက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထုိ႕အျပင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား တပ္ဦးႏွင့္ျမန္မာ အစုိးရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားသည္ လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လုပ္ကုိင္စား ေသာက္ႏုိင္ေတာ့မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ေနခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယေန႔ခ်ိန္အထိ ခ်င္းျပည္သူတုိ႔၏ဘ၀မွာ လြတ္လပ္လုံၿခဳံမႈမရွိပဲစစ္တပ္မွအမ်ဳိးမ်ဳိးညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ၿခိမ္း ေျခာက္ျခင္း မ်ား ေတြ႔ႀကဳံေနရဆဲျဖစ္သည္။

 

ခ်င္းေတာင္သူမ်ားကြန္ယက္အေနျဖင့္ –

၁။ ခမရ (၃၄၄) မွဗုိလ္မွဴးတင္ထြဋ္ဦးႏွင့္အဖြဲ႔အား ထင္သာျမင္သာရွိသည့္အေရးယူေပးရန္၊

၂။ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား ထိခုိက္ဆုံးရႈံးထားသည့္ေတာင္ယာခင္းမ်ားအတြက္ထုိက္တန္ေသာေလွ်ာ္ေၾကးေပးရန္၊

၃။ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားသည့္ရြာသားမ်ားကုိျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔လုံၿခဳံစြာျပန္လည္၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳရန္

အစုိးရအား အေလးအနက္ ေတာင္းဆုိ သည္။

 

ဦးေဆာင္အဖြဲ႔၊ ခ်င္းေတာင္သူမ်ားကြန္ယက္

 

ဆက္သြယ္ရန္

ပူး တ်ာလ္ ဒြန္း၊ ဥကၠဌ၊ ဖုန္း ၀၀၉၁၉၄၀၂၁၉၁၅၇၇

ပူး ဘင္ဂ်မင္၊ ကုိၾသဒီေနတာ၊ ဖုန္း၀၀၉၁၉၈၅၆၄၂၃၆၂၃

Chin Farmers Network ဖြဲ႕စည္းျခင္း သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္

ရက္စြဲ။ ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၅) ရက္ေန႕

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလ ၅-၇ အထိ အိႏိၵယ – ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ေက်းလက္ေဒသေန ကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း ၃၀ ခန္႕ တက္ ေရာက္သည့္ ခ်င္းေတာင္သူမ်ား၏ ေတာင္သူမ်ား ဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲက Chin Farmers Network ကုိ ဖြဲ႕စည္းလုိက္သည္။

Chin Farmers Network ၏ ရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ေတာင္သူဘ၀ တည္ေဆာက္ရန္၊ ဦး တည္ခ်က္အျဖစ္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လူမႈဘ၀ကုိ ထိခုိက္နစ္နာေစေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွ ကာကြယ္ ရန္ႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားတုိ႕၏ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းျမင့္မားလာေစရန္ နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ရန္ ဟူ၍ ခ်မွတ္ၾကသည္။

Network for Chin Community Development ပ့ံပုိးမႈျဖင့္ Workshop on Chin Farmers Network ကုိ ျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ခ်င္းေက်းလက္ေတာင္သူမ်ား၏ လက္ရွိအေျခအေန၊ လူထုအေျခခံသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ဒီမုိကေရစီ ႏွင့္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္း၊ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈအာဏာေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ လက္ရွိအစုိးရ၏ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာမ်ားကုိ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ာ့ခ်ေရး ဘတ္ဂ်က္သည္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၈၄၀၀၀ ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ JICA မွ ခ်င္းျပည္နယ္ စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး အတုိးမဲ့ ေခ်းေငြကုိလည္း အတုိးႏႈန္းျဖင့္ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္နီးစပ္ေသာ ဆုိင္သည္ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားကုိသာ ေခ်းေပးေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။ ထုိကိစၥမ်ားအေပၚ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈရွိေစရန္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္အစုိးရအားလည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအားလည္းေကာင္း တုိက္တြန္းလုိပါသည္။

Chin Farmers Network ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ Chin Farmers Network အင္အားေတာင့္တင္းေရးအတြက္ ေက်းရြာအဆင့္ ေတာင္သူလယ္သမား အုပ္စုမ်ားကုိ အေျခခံဖြဲ႕စည္းၿပီး ေတာင္သူမ်ားထံ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ အသိ ပညာေပးေရးဟူ၍ ခ်မွတ္သေဘာတူၾကသည္။

Chin Farmers Network ၏ Leading group ကုိ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ ေတာင္ပုိင္း ကြန္ယက္မ်ားမွ ေခါင္း ေဆာင္ (၇)ဦး ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ဥကၠဌ အျဖစ္ ပူး တီယာလ္ဒြန္းကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ
Pu Nang Za Eng, Vice President, Ph: +919856426067
Mr Simon, NCCD, Ph: +918731914701

 Letter of felicitate to Pu Peter and Pi Suikuk’s wedding ceremony on 24 October, 2013

Lungdam pihna lai

ခ်င္းျပည္နယ္ တ၀ွမ္းရွိ ရြာသူရြာသားမ်ားမွ  ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ခြင့္ ပုိမုိရရွိေစရန္ ေတာင္းဆုိျခင္း

 NETWORK FOR CHIN COMMUNITY DEVELOPMENT.      

CHINLAND

 

P.O Box(94), Main Post Office, Aizawl – 796001, Mizoram State, INDIA,

E-mail <nccd.chinland@gmail.com>

 

ခ်င္းျပည္နယ္ တ၀ွမ္းရွိ ရြာသူရြာသားမ်ားမွ  ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ခြင့္ ပုိမုိရရွိေစရန္ ေတာင္းဆုိျခင္း

ရက္စြဲ။  ။ ဇူလုိင္လ (၁၇)ရက္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္

ေက်းရြာ(၄၁)ရြာမွ ရြာသူရြာသား (၁၀၀) ေက်ာ္ တုိ႕သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္းႏွင့္ ေတာင္ပုိင္းအသီးသီးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ရပ္ရြာလူထုဖြံ႕ျဖိဳးေရး ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား သုိ႕ တက္ေရာက္ျပီး ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူထုပုိမုိပါ၀င္ရန္ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။

ခ်င္းလူထုဖြံ.ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္အဖြဲ႔အစည္းက ဦးေဆာင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လူထုဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၁-၂၂)ရက္ေန႔တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း တီးတိန္ျမိဳ.နယ္၊ ငင္းသဲ ေက်းရြာတြင္လည္းေကာင္း၊ ဇူလိႈင္လ(၁၂-၁၃)ရက္ေန႔တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ အလယ္ပိုင္း ထန္တလန္ ျမဳိ့နယ္ ဘဲလ္ဟာရ္ေက်းရြာတြင္လည္းေကာင္း၊ ဇူလႈိင္လ (၃-၄ )ရက္ေန႔တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း ပလက္၀ျမဳိ့နယ္ ကာရာမိတ္ေက်းရြာတြင္လည္းေကာင္း (၃)ေနရာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

လက္ရွိ ခ်င္းျပည္နယ္အတုိင္းအတာျဖင့္ အစုိးရႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာကုမၸဏီအမ်ိဳးမ်ဳိးတုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေဒသ ခံျပည္သူလူထု၏ စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ အေလးထားစဥ္းစားေပးျခင္းမရွိဘဲ ေျမြေတာင္နီကယ္ သတၱဳတြင္း စီမံကိန္း၊ ေလမ်ဳိ ေရကာတာစီမံကိန္း၊ ကုလားတန္ ဖက္စုံပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး စီမံကိန္း၊ နတ္မ ေတာင္အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ စီမံကိန္းႏွင့္ မဏိပူရေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လ်က္ ရွိၾကပါသည္။

လက္ရွိ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ထုံးတမ္းစဥ္လာေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈစနစ္မ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳ ေပးျခင္းမရွိျခင္းႏွင့္ ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္ေခတ္အဆက္ဆက္ မိသားစုပုိင္ဆုိင္လာခဲ့ၾကသည့္ ေျမယာ မ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးတျပားတခ်ပ္မ်ွခံစားရရွိျခင္းမရွိဘဲ သိမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ၾကရပါသည္။ ယခုလုိျဖစ္ ပ်က္ျခင္းမွတဆင့္ ခ်င္းျပည္သူလူထုတုိ႕ ဆက္လက္အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏုိင္ေရးအတြက္ အခက္အခဲ မ်ား ေပၚေပါက္ေစပါသည္။

ျပည္တြင္းႏွင့္ႏုိင္ငံတကာ အင္ဂ်ီအုိ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္လည္း ခ်င္းျပည္နယ္ေက်းရြာမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ ကူညီလာခဲ့ၾကရာတြင္ ၄င္းတုိ႕လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားထဲ လူထုပါ၀င္မႈ၊ ေရရွည္ တည္တံ့ ခုိင္ၿမဲမႈႏွင့္ လူထုပုိင္ဆုိင္မႈ အေျခခံမူမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းတုိ႕၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ အထက္-ေအာက္ လုပ္ငန္းသေဘာဆန္ျပီး ခ်င္းရပ္ရြာလူ႕အသုိင္းအ၀န္း အၾကား မွီခုိအားထားလုိျခင္းကုိ ဖန္တီးေပးသည့္ စုိးရိမ္မႈအႏၲရယ္တရပ္ျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိ ေက်းရြာႏွင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အက္ဥပေဒအရ ရြာသားမ်ားကုိ လြတ္လပ္မႈ ကန္႔သတ္ကာ မည္သည့္ လႈပ္ရွားမႈအတြက္မဆုိ ပြဲမိန္႔ေတာင္းခံျခင္း၊ အဆုိပါ ပြဲမိန္႔အတြက္ ရဲစခန္းႏွင့္ ေက်းရြာ (၀ါ) ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ရယူျခင္းျပဳလုပ္ေစျခင္းျဖင့္ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ကုိ ခ်ဳပ္ျခယ္ထားပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုကုိ ကာကြယ္အက်ဳိးျပဳရန္အတြက္ ေအာက္ပါအ တုိင္း အေလးအနက္ ေတာင္းဆုိလုိက္ပါသည္။

1)     ကုလသမဂၢ ဌါေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းအရ (Free Prior Informed Consent – FPIC)အေျခခံမူျဖင့္  စနစ္တက်စီမံကိန္းမ်ားကုိ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

2)    ခ်င္းအမ်ဳိးသားတုိ႔၏ ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ က်င့္သုံးလာခဲ့ေသာ ထုံးတမ္းစဥ္လာ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္အတြက္ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒတြင္  ျပင္ ဆင္ျပဌါန္းရမည္။

3)    ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္တုိင္းတြင္ လူထုပါ၀င္မႈ၊ ေရရွည္တည္တံ့မႈ၊ လူထုပုိင္ဆုိင္မႈအခြင့္အေရး မ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အာမခံခ်က္ေပးရမည္။

4)    လူထုအေျချပဳ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားလူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွား ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးရမည္။

ဆက္သြယ္ရန္ ပုဂၢိဳလ္

ဆလုိင္း ဆုိင္းမြန္

ဖုန္း     +၉၁၈၇၃၁၉၁၄၇၀၁

အီးေမးလ္ လိပ္စာ- nccd.chinland@gmail.com

မွတ္ခ်က္။ ဤေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ www.khonumthungburmese.org ႏွင့္ www.nccdburma.wordpress.com တုိ႔တြင္ ရယူႏုိင္ပါသည္။

 Villagers throughout Chin State call for increased participation in development process

NETWORK FOR CHIN COMMUNITY

DEVELOPMENT

CHINLAND

P.O Box(94), Main Post Office, Aizawl – 796001, Mizoram State, INDIA, E-mail <nccd.chinland@gmail.com>

Villagers throughout Chin State call for increased participation in development process

 

Date: July 17, 2013

Over 100 villagers from 41 villages who joined in community development dialogues in northern, central and southern Chin State have called for increased participation in development programs.

The Network for Chin Community Development held three community development dialogues, from June 21–22, 2013  at Ngente village in Teddim township of northern Chin state, from July 3-4, 2013 at Karamit village in Paletwa township of southern Chin state, and July 12-13, 2013 at Bel Haar village in Thantlang township of central Chin state. 108 participants from 41 villages in cooperation with NCCD discussed their community development projects, their customary land ownership and management system, current development projects and political change in Burma.

Currently in Chin state, the government and various companies are cooperating to implement various large-scale development projects, including the Mwe Taung nickel mining project, the Lemro dam project, the Kaladan multi-modal project, the Nah Ma Taung national park project and the Manipur dam project, without regard for the concerns of local people.

The current constitution does not recognize traditional systems of land ownership, and farmlands that have been in families for generations are being confiscated without compensation. This is making it difficult for local Chin people to survive.

Many national NGOs and international NGOs who have entered Chin state to help the people are failing to respect the principles of people’s participation, sustainability and grassroots ownership in their programs. Their programs are top-down, and risk creating dependency among the Chin community.

The current Village and Administration Act limits people’s freedom, requiring them to seek permission and to ask for recommendations from the police,  village or quarter administrators before carrying out any activities.

Therefore, in order to protect and benefit the people, we strongly urge the government to:

  1. Implement projects according to the principle of Free Prior Informed Consent (FPIC) which is enshrined in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.
  2. Amend the constitution so that it recognizes customary land ownership and customary land management systems which have been applied for generations by Chin people.
  3. Guarantee in the constitution the rights of participation, sustainability and ownership of grassroots people within development processes
  4. Allow civil society organizations and other social groups to move freely and carry out activities without restriction.

Contact person

Mr. Simon

Phone: +918731914701

Email: nccd.chinland@gmail.com

See on www.khonumthungburmese.org and www.nccdburma.wordpress.com

NCCS ၏ ပထမအၾကိမ္လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းထုတ္ျပန္ေက်ညာခ်က္
ရက္စြဲ။         ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၀၁ ရက္ေန႕

Network for Chin Civil Societies (NCCS) ပထမအၾကိမ္လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းကုိ ခ်င္းျပည္နယ ၿမိဳ႕ေတာ္ဟားခါးတြင္ ၂၀၁၂ ဇူလုိင္လ ၃၀ – ၃၁ ရက္အတြင္းက်င္းပခဲ့ၾကရာ အစည္းအေ၀းမွNCCS ၏ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ခ်င္းျပည္သူလူထုဆုံးရွဴံးေနေသာ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးမ်ား၊ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရသည့္ အခြင့္အေရး မ်ားကုိေဖာ္ထုတ္ၿပီးအမွန္တရားဖက္မွ ရပ္တည္ ကာအစုိးရ၊ ခ်င္း ျပည္သူလူထု ႏွင့္  စီအဲန္အက္ဖ္ အၾကားထာ၀ရတည္တံ့သည့္စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ဟူ၍ ခ်မွတ္သည္။

ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္အျဖစ္ ခ်င္းတမ်ဳိးသားလုံးစည္းလုံးညီညြတ္မႈအင္အားျဖင့္ ထာ၀စဥ္တည္တ့ံၿငိမ္းခ်မ္ေသာ စည္းကမ္းျပည့္၀သည့္ဒီမုိကေရစီ လူ႕ေဘာင္သစ္ကုိ တည္ေဆာက္ရန္ သေဘာတူခ်မွတ္ၾကသည္။
NCCS သည္  ျပည္သူ႕အ က်ဳိးျပဳ လူမႈ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ဆက္ဆံၿပီး ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ျဖစ္သည္။NCCS သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏ လူမႈအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအားအေသးစိပ္ေလ့လာၿပီး ျပည္သူလူထု လက္ခံေသာ ျပည္သူ႕အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚထြန္းလာေရးကုိအစဥ္တစုိက္ အေလးထားေဆာင္ ရြက္သြားရန္  ေက်ညာခ်က္ထုတ္ျပန္လုိက္ရသည္။

Peace Process and Mega Development Statement.

Workshop on Peace Process and Mega Development

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ရက္စြဲ။                   ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁) ရက္ေန႕

NCCD မွ ကမကထျပဳၿပီးက်င္းပသည့္ Peace Process and Mega Development အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ (၂၉) ရက္ေန႕မွ ဇြန္လ (၁) ရက္ေန႕အထိ အိႏၵိယ – ျမန္မာနယ္စပ္တေနရာတြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ျပည္တြင္း ခ်င္း လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ ကုိယ္စားလွယ္ ၅၀ ခန္႕တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ Coordinator ဦးေဆာင္မႈစနစ္ျဖင့္ Network for Chin Civil Societies  ကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကၿပီး ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျဖစ္ Peace Monitoring, Community awareness ေတြကုိ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ခ်မွတ္ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရ ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ထာ၀ရတည္တ့ံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သုံးသပ္ျခင္း၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ သေဘာသဘာ၀၊ ဦးတည္ခ်က္၊ စီစဥ္မႈမ်ားအား သုံးသပ္ ေ၀ဖန္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ သည္ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းကုိ မည္သုိ႕ ေဖာ္ေဆာင္သင့္သည္ဟူေသာမူမ်ားကုိ ေဆြးေႏြး ခ်မွတ္ ခဲ့ၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ၏ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ အစည္း မ်ားအား ပါတီထူေထာင္၍ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ေရး၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား လက္ခံရန္ႏွင့္ ျပင္ဆင္လုိသည့္ ကိစၥမ်ား ကုိ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အမ်ား သေဘာတူ ဆႏၵ ႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ထာ၀ရျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္  ဥပေဒေဘာင္ အတြင္းသုိ႕ အၿပီးအပုိင္၀င္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ အညီ တန္းတူ ရည္တူ ေနထုိင္သြားလာ လုပ္ကုိင္စား ေသာက္ ေရး၊ ဖြံ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ အညီ တခုတည္း ေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ အသြင္ ကူးေျပာင္း ေရးကုိ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဟူေသာ အခ်က္အတုိင္း (တရားေသ စြဲကုိင္ၿပီး) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မည္ ဆုိပါက ထာ၀ ရတည္တ့ံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ေပၚ လာမည္မဟုတ္ဟု ထင္ျမင္သုံးသပ္ပါသည္။

အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကံၾကမၼာကို ႏိုင္ငံေရးအရ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မည့္ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပဲြကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ တြင္ က်င္းပၿပီးစီးၿပီးေနာက္  ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြ တရပ္ကို ျပန္လည္ ေခၚယူၿပီး လက္ရွိအစုိးရစြဲကုိင္ထားေသာ ဒုိ႕ တာ၀န္အေရးသုံးပါးအျပင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေတာင္းဆုိေသာ  ျပည္ေထာင္စု အေရး၊ တုိင္းရင္းသားအေရး၊ ဒီမုိကေရစီအေရး စသည့္ ဖက္ဒေရ အေျခခံမူမ်ားကုိ စုစည္း လ်က္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအား လံုးပါ၀င္သည့္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္ ကုိ လက္ရွိ အစုိးရ၏ လႊတ္ေတာ္ျပင္ ပတြင္ ေဆြးေႏြးၿပီးသေဘာတူညီမႈ ရယူ သင့္သည္။

ယေန႕ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္ ျပဳလုပ္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ သုံး သပ္ၾကည့္ ရာတြင္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈသည္ ေနာက္ဆုံးထား ျပဳလုပ္ရမည္ ့ အေနအထားျဖစ္ေနပါသျဖင့္ လက္ရွိ ျပဳလုပ္ရမည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး ေရး စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ အထူးစုိးရိမ္မိသည္။ ခ်င္းျပည္အတြင္းေရကာတာမ်ား၊ သတၱဳတြင္း မ်ား၊ အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ေဘးမဲ့ေတာ စီမံ ကိန္းမ်ားအျပင္ ကုလားတန္ ဖက္စုံသုံး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး  စီမံကိန္းမ်ားကုိ ျပည္သူလူထုဆႏၵအရ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈမျပဳပါက ျပည္သူလူထုအတြက္ ႀကီးမားေသာ အႏၱရာယ္ ျဖစ္လာႏုိင္သည္။

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ ခ်င္းျပည္အတြင္း လက္ရွိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ အထက္ေဖာ္ျပပါ စီမံကိန္းမ်ား သည္ ေဒသခံျပည္သူလူထုႏွင့္ ညွိႏႈိင္းတုိင္ပင္မႈ မရွိျခင္း၊ ပြင္းလင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္း၊ လုပ္ငန္းအရ ေဒသခံမ်ား၏ နစ္နာ မႈမ်ားကုိ လစ္လွဴရႈေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈမျပဳရန္ေတာင္းဆုိပါသည္။

လက္ရွိ ၿငိမ္ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကာလတြင္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း မ်ား အ ေနျဖင့္ ျပည္တြင္းတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္မည္ဆုိပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါဖြံ႕ၿဖိဳး ေရး ဆုိင္ ရာ မူသုံးခ်က္အေပၚ  အေျခခံၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္ ဟု ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ လုိက္သည္။

၁။  ေရရွည္တည္တ့့ံခုိင္ၿမဲေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

၂။  ျပည္သူလူထု အတြက္ လက္ေတြ႕က်ၿပီးအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

၃။  ျပည္သူလူထုကုိယ္တုိင္ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

ဆက္သြယ္ရန္၊

K. Hlathun      Phone: +919612743156 E-mail: hlathun@gmail.com, nccd.chinland@gmail.com

Mai Vel Tha Chin, Coordinator of NCCS, Phone: 07022015, Email:  rem.velpi@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s